Skolefritidsordningen

SFO hos oss er fritid for barnet, med mulighet til å bli med på aktiviteter som tilrettelegges.

ÅPNINGSTIDER

Morgen: 07:00 til skolestart
Ettermiddag: Skoleslutt til 16:30

Søknadsskjema SFO

Antall dager 1. klasse

Antall dager 2. - 4. klasse

Dager

4 + 4 =

Det gis 30% søskenmoderasjon, og 50% der hvor tre barn er sammen. Søskenmoderasjon gis for de plassene der barna faktisk benytter tilbudet sammen.

Redusert foreldrebetaling i SFO

Man kan søke om redusert foreldrebetaling dersom husholdningen har en lavere inntekt enn:

For 1. klasse: kr 209.000,- 

For 2. – 4. klasse: kr 525.000,-  

Generelt om redusert foreldrebetaling og søknadsskjema

Ingen familier skal betale mer enn seks prosent av den totale årsinntekten sin for en fulltids SFO-plass.

Har familien lav samlet inntekt, kan du søke om redusert foreldrebetaling i SFO for elever som går i 1. til 4. trinn.

SFO redusert foreldrebetaling, søknadsskjema

Dokumentasjon om familiens samlede inntekter må følge med søknaden. Dette gjelder også for samboere. Dokumentasjonen må ikke være eldre enn tre måneder.

Vanlig pris kreves inntil søknaden blir innvilget og det gis ikke reduksjon på kostutgifter.